ประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 25 ธันวาคม 2564

เผยเเพร่เมื่อ 278 เข้าชม

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย กองนโยบายและแผน เชิญผู้บริหาร รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ประธานคณะทำงานตำบล/ผู้ประสานงานตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoomโดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับ ประธานคณะทำงานตำบล/ผู้ประสานงานตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำวิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และ ทีมวิทยากรคลินิกสุจริต จากนั้นบรรยายแนวทางการดำเนินโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T ระยะที่ 2) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ การบริหารสัญญา ฯ โดย ทีมวิทยากรคลินิกสุจริต (Strong – Mobile Clinic) ได้แก่ นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร นายสวัสดิ์ นาสมฝัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 ป.ป.ท. เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ป.ป.ท. เขต 4 ร.ต.อ.อาทิตย์ เนียมหอม ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ นางสาวสุเพ็ญศรี จันโทภาส นักวิชาการคลังชำนาญการ และคณะ พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็น การจัดซื้อ – จัดจ้าง และประเด็นที่เป็นข้อสนใจ ฯลฯ