หัวข้อข่าว

Timeline TheImpact Ranking 2023

ก้าวแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการจัดอันดับความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก SDGs โดย THE Impact Ranking 2022

การขับเคลื่อน SDGs ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2020 -2021

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2565 (Sustainable Development Goals: SDGs 2022)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เป้าหมายที่ 1 (SDG1) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (18 พฤศิจายน 2564)

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2565 (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGS 2022) (16 พฤศจิกายน 2564)