หัวข้อข่าว

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตัวอย่างรูปแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

เอกสารแบบฟอร์ม ง201 บุคลากรทุกหน่วยงาน

ตัวอย่างคำขออนุมัติโครงการ

แบบฟอร์ม ง. 200

แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มขออนุมัติเปิดสิทธิ์ใช้งบประมาณโครงการ