รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยเเพร่เมื่อ 753 เข้าชม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564– 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
  • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน >>ดาวน์โหลด<<
  • บันทึกข้อความที่ อว 0621.01 (2)/ว 303 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน >>ดาวน์โหลด<<
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>ดาวน์โหลด<<

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565