รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน สำหรับกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยเเพร่เมื่อ 1205 เข้าชม

รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน สำหรับกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 1. คณะครุศาสตร์  ดาวน์โหลด
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดาวน์โหลด
 3. คณะวิทยาการจัดการ  ดาวน์โหลด
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดาวน์โหลด
 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ดาวน์โหลด
 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ดาวน์โหลด
 7. สำนักงานอธิการบดี  ดาวน์โหลด
 8. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดาวน์โหลด
 9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดาวน์โหลด
 10. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดาวน์โหลด
 11. สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนาธรรม  ดาวน์โหลด
 12. กองนโยบายและแผน  ดาวน์โหลด
 13. กองพัฒนานักศึกษา  ดาวน์โหลด
 14. บัณฑิตวิทยาลัย  ดาวน์โหลด
 15. โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดาวน์โหลด