ขอความอนุเคราะห์ปรับลดงบประมาณ และขอรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

บันทึกขอความอนุเคราะห์ปรับลดงบประมาณ และขอรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด

กรอบวงเงินงบประมาณงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด

      1. แบบฟอร์มปรับลดงบประมาณคณะอนุกรรมการฝ่ายฯ ดาวน์โหลด

     2. แบบฟอร์มขอรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ ดาวน์โหลด