ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 24 สิงหาคม 2565

เผยเเพร่เมื่อ 717 เข้าชม
วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เชิญประธานตำบล ทั้ง 51 ตำบล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลฯลฯ