ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (22 สิงหาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 1209 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล รองอธิการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน บุคลากรกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองกลาง เข้าศึกษาการศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetingsณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พร้อมด้วย ผศ.อนุวัฒน์ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะได้ดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ในลำดับต่อไป