เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
1. เล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการจำแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้ หน่วยงาน 

 – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดาวน์โหลด
 – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ดาวน์โหลด
 – คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ดาวน์โหลด
 – คณะครุศาสตร์  ดาวน์โหลด
 – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดาวน์โหลด
 – คณะวิทยาการจัดการ  ดาวน์โหลด
 – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดาวน์โหลด
 – สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  ดาวน์โหลด
 – กองพัฒนานักศึกษา  ดาวน์โหลด
 – สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดาวน์โหลด
 – บัณฑิตวิทยาลัย  ดาวน์โหลด
 – สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดาวน์โหลด
 – สำนักงานอธิการบดี  ดาวน์โหลด
 – โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดาวน์โหลด

2. เล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งินคงคลัง) ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
3. เล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ ดาวน์โหลด
4. เล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
5. เล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ และจากการบริหารสันทรัพย์ ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการจำแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ และจากการบริหารสันทรัพย์ หน่วยงาน 

 – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดาวน์โหลด
 – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ดาวน์โหลด
 – คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ดาวน์โหล
 – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดาวน์โหลด
 – สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดาวน์โหลด
 – กองพัฒนานักศึกษา  ดาวน์โหลด
 – สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดาวน์โหลด
 – สำนักงานอธิการบดี  ดาวน์โหลด
6. เล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด
7. เล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได่้ การจ้างอาจารย์พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและรายวัน  ดาวน์โหลด