เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 1193 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 1 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 3 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ดาวน์โหลด
รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไข) ดาวน์โหลด 
เอกสารหมายเลข 4 ร่าง แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 5 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารหมายเลข 6 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการของคณะ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวนโหลด
เอกสารหมายเลข 7 PowerPoint นำเสนอ เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด