การประชุมเชิงปฏิบัติราชการ เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 พฤษภาคม 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 3725 เข้าชม

                    เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ด้านการวางแผนและงบประมาณ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ได้ถ่ายทอด นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ทุกส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยทราบ พร้อมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการภายในระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 นอกจากนี้ยังมี พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารทุกส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย กับอธิการบดีเพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป