แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 934 เข้าชม
  1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
  2. รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป
  3. ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
    https://itas.nacc.go.th/go/iit/njlzjr

    รหัสสำหรับเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : 8eb4e8