แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 654 เข้าชม

  1. แบนเนอร์ ประ่ชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน 
  2. ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
    Link https://itas.nacc.go.th/go/eit/njlzjr และ QR code