ประชุมและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพในการจัดทำหลักสูตรพัฒนากำลังคน ด้านการทำงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร โรงแรม และเรือสำราญนานาชาติ ครั้งที่ 1 (28 มีนาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 484 เข้าชม

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.พิศดาร แสนชาติ ประธานกรรมการ SDG 8 เชิญ คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพในการจัดทำหลักสูตรพัฒนากำลังคน ด้านการทำงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร โรงแรม และเรือสำราญนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้นบรรยาย โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) พอสังเขป โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “อาชีพ และความต้องการแรงงานไทยในธุรกิจเรือสำราญ และแนวทางการออกแบบหลักสูตรรองรับการทำงานบนเรือสำราญนานาชาติ” โดย นางสาวววิศวาณี สหพัฒนประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ TSTC Thai Seafarer Recruitment CO., LTD. พร้อมการปรึกษาหารือแนวทางการออกแบบหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าถึงงานเรือสำราญและเรือสินค้านานาชาติ ฯลฯ