ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) O36 O37 และO38

เผยเเพร่เมื่อ 323 เข้าชม
  1. พิจารณาและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) (เอกสารแนบ 1)  
  2. พิจารณากลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
    ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    (เอกสารแนบ 2)
  3. จัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) (เอกสารแนบ 3)

                            ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนบ 1-3 ตาม QR-CODE ด้านล่างเมื่อท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
ทางอีเมล์ E-mail:fhon.numfhon2013@gmail.com
เพื่อกองนโยบายและแผนจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป