KM กองแผน

KM กองนโยบายและแผน

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการจัดนิทรรศการ KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. บันทึกขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม “เอกสารประกอบการจัดนิทรรศการ KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  1. อว 0621.01 (2)/ว 16 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำแผนการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด
  2. แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ สำหรับคณะ/สำนัก/สถาบัน ดาวน์โหลด

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการประเมิน ITA 62

รายงานการประชุม อบรม สัมมนา เรื่อง การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการประเมิน ITA 62  ดาวน์โหลด

รายงานผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • รายงานผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารวาระ 4.10) ดาวน์โหลด