กองนโยบายและแผน ศึกษาดูงานด้านงานแผนและประเมินผล และด้านงบประมาณ ณ กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (9 ตุลาคม 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 3612 เข้าชม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561  รศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ด้านการวางแผนและงบประมาณ และ ผอ.เกษม  บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำทีมบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าศึกษาดูงาน ด้านงานแผนและประเมินผล และด้านงบประมาณ ณ กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ และ ผอ.ภัทรศักดิ์  ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรกองยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการทำงานด้านงานแผนและประเมินผล ด้านงบประมาณ ประเด็นที่สนใจ และตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี