รหัสงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ 1312 เข้าชม

รหัสงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 – งานพัสดุ ดาวน์โหลด
 – งานคลัง ดาวน์โหลด
 – กองกลาง ดาวน์โหลด
 – กองนโยบายและแผน ดาวน์โหลด
 – กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด
 – สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาวน์โหลด
 – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
 – สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด
 – สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
 – งานประกันคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด
 – โรงเรียนวิถึธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
 – คณะวิทยาการจัดการ ดาวน์โหลด
 – คณะครุศาสตร์ ดาวน์โหลด
 – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
 – คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด
 – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด
 – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
 – บัณฑิตวิทยาลัย ดาวน์โหลด