อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (15 พฤษภาคม 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 167 เข้าชม

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมชี้แจงนโยบาย การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร จากนั้น วิทยากรบรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดวิธีการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย 1. นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 2. นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3. นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เพื่อการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร การผลิตบัณฑิต เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด