อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (15 พฤษภาคม 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 141 เข้าชม

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม i-tech 3 ชั้น 3 อาคาร 14 (อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดวิธีการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 2. นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3. นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เพื่อการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร การผลิตบัณฑิต เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด