ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2567 (4 เมษายน 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 235 เข้าชม

วันพุธที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบเกียรติบัตรให้วิทยากร 

“กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ดังนี้
1. นายเกรียงไกร มูลสาระ หัวหน้างานคลัง
2. นายประกายแก้ว บุตราช วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
3. นายไพวัลย์ สมปอง บุคลากรปฏิบัติการ และ
4. นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จากนั้นดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด