กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (2 เมษายน 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 288 เข้าชม

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม

จากนั้นดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. เรื่อง “แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม” วิทยากรโดย นายเกรียงไกร มูลสาระ หัวหน้างานคลัง
2. เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” วิทยากรโดย
1. นายประกายแก้ว บุตราช วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ บรรยาย คู่มือเรื่อง “การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา” และผลงานเชิงวิเคราะห์เรื่อง “ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา”
2. นายไพวัลย์ สมปอง บุคลากรปฏิบัติการ บรรยาย คู่มือเรื่อง “การดำเนินการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และ
3. นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บรรยาย คู่มือเรื่อง “การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร” วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดีได้พัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสมรรถนะทางสายงานของบุคลากร ฯลฯ