ศึกษาดูงาน เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (26 กันยายน 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 192 เข้าชม

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางสาวพิชญาดา ธานี ผู้อำนวยการกองกลาง นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

ศึกษาดูงาน เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี บรรยาย การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จากนั้นเป็นบรรยายการขับเคลื่อนการดำเนินฯ พร้อมแลกเปลี่ยนการดำเนินการ (EdPEx) ระหว่าง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย นางฐานิดา แก้วปาน นักวิชาการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาใช้เป็นแนวทางดำเนินการและขับเคลื่อนสำนักงานอธิการบดีไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)