ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2566 (25 กันยายน 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 137 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิดปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมแจ้งวาระเพื่อทราบ จากนั้นนำเสนอวาระเพื่อพิจารณา นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ต่อคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้จากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ฯลฯ