ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 463 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม พร้่อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ฯลฯ