ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 (20 เมษายน 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 1008 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุม นำเสนอวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล เพื่อให้การดำเนินการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด