เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • คู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 • Powerpoint การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 • กรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของหน่วยงานที่มีรายได้ และงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 • กรอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานที่มีรายได้ และงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 • แบบสรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 • แบบเสนอขออนุมัติโครงการงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 • แบบเสนอขออนุมัติโครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 • แบบเสนอขออนุมัติโครงการงบประมาณแผ่นดินโรงเรียนวิถีธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 • แบบเสนอขออนุมัติโครงการงบประมาณแผ่นดินบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายแบบเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มเปลี่ยนโครงการกิจกรรม-งบดำเนินงานกรณีงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มเปลี่ยนโครงการกิจกรรม งบดำเนินงาน และงบลงทุน กรณีงบประมาณเกิน 100,000 บาท  ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม-ยกเลิก-โครงการ-กิจกรรม ดาวน์โหลด

ภาคผนวก

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด และฉบับแก้ไข ดาวน์โหลด
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้ ดาวน์โหลด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับเดือน ธันวาคม 2564) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานหน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง ดาวน์โหลด
 • ประกาศมหาวทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยงบประมาณเงินรายได้ สำหรับส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ดาวน์โหลด
 • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานเงินรายได้บุคลากร รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566