ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บันทุกขอความอนุเคราะห์แบบประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มประมาณการรายรับโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มประมาณการรายรับเงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มประมาณการรายรับหอพักบุคลากร ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มประมาณการรายรับหอพักนักศึกษา ดาวน์โหลด

กรอบประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด