ศึกษาดูงานการดำเนินงาน และการบริหารจัดการโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (11 พฤษภาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 820 เข้าชม

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 16.30 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ สำนัก/สถาบัน/กอง และบุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงาน และการบริหารจัดการโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและกิจการพิเศษ นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ให้ความอนุเคราะห์บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้การดำเนินงาน และการบริหารจัดการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกัน กับมหาวิทยาลัย ทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ