ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้าน ววน. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 (22 ธันวาคม 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 184 เข้าชม

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร