การตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) พื้นที่จังหวัดสกลนคร (17 ธันวาคม 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 432 เข้าชม

วันที่ 17 ธันวาคม 64 เวลา 09.00 น. ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารฯ ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) พื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวรายงานการดำเนินงานในภาพรวมของ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.ราชภัฏสกลนคร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จากนั้น ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ม.ราชภัฏสกลนคร บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และคณะทำงานโครงการ U2T ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานของ อว.ส่วนหน้ากับการพัฒนาจังหวัดสกลนคร พร้อมกันนี้คณะทำงานโครงการ U2T ยังได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย