ประชุมรับฟังการมอบนโยบายและชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา (17 กันยายน 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 922 เข้าชม

กองนโยบายและแผน จัดการประชุมรับฟังการมอบนโยบายและชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยเชิญ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เข้าประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ โปรแกรม ZOOM ร่วมกัน