รหัสงบประมาณแผ่นดิน (เบิกแทนกัน) สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (เพิ่มเติม)

เผยเเพร่เมื่อ 751 เข้าชม

รหัสงบประมาณแผ่นดิน (เบิกแทนกัน) สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (เพิ่มเติม)

  1. กองกลาง ดาวน์โหลด
  2. คณะครุศาสตร์ ดาวน์โหลด
  3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด
  4. คณะวิทยาการจัดการ ดาวน์โหลด
  5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
  6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
  7. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด
  8. สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด