Sustainable Development Goals : SDG

SDG

อ่านเพิ่มเติม

ก้าวแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการจัดอันดับความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก SDGs โดย THE Impact Ranking 2022

 

ก้าวแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการจัดอันดับความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก SDGs โดย THE Impact Ranking 2022 สำเร็จเกินคาด!!

 

ก้าวแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการจัดอันดับความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals:SDGs 2022 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย SDGs Impact โดย THE Impact Ranking 2022 เป็น 1 ใน 51 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่เข้าร่วมการรับจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา 1406 แห่ง จาก 106 ประเทศทั่วโลก ซึ่งการประกาศผลเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  สร้างความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมประเมินครั้งแรกโดยการครองอันดับที่ 45 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 1001+ ของโลก

THE (Times Higher Education) เป็นสำนักการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ โดยได้เริ่มจัดอันดับ World University Rankings ที่เน้นคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและความเป็นนานาชาติมาตั้งแต่ปี 2004   ต่อมาในปี 2019 ทาง THE จึงได้เริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน Impact Rankings โดยยึดเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อและกำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องเลือกส่งข้อมูลอย่างน้อยใน 4 ด้าน รวมทั้งด้าน SDG 17 ที่เป็นด้านบังคับ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับการจัดอันดับในแต่ละเป้าหมาย ดังนี้


SDG 1 NO POVERTY
ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 601+ จาก 769 มหาวิทยาลัย คะแนนรวม 25.4


SDG 4 QUALITY EDUCATION
ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 1001+ จาก 1,180 มหาวิทยาลัย คะแนนรวม 33.2


SDG 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 401 – 600 จาก 705 มหาวิทยาลัย คะแนนรวม 39.4


SDG 17 PARTNERSHIP FOR THE GOALS
ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 1001+ จาก 1,438 มหาวิทยาลัย คะแนนรวม 9.5


 

ที่มา : https://bit.ly/3y2fafZ Impact Rankings 2022 | Times Higher Education (THE)

 

การขับเคลื่อน SDGs ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2020 -2021

 

The University is one of the 38 Rajabhat Universities located throughout the country with the primary goal of partnership in SDG-based local development. This university network has contributed to the development of SDG policies and strategies through dialogues at meetings and workshops in different occasions. The following are the past activities we have undertaken in terms of dialogues at the national and international levels.

อ่านเพิ่มเติม “การขับเคลื่อน SDGs ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2020 -2021”

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2565 (Sustainable Development Goals: SDGs 2022)

เผยเเพร่เมื่อ
  • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 1029/ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2565
    (Sustainable Development Goals  : SDGs 2022) ดาวน์โหลด
  • THE Impact Rankings Methodology 2022  ดาวน์โหลด

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เป้าหมายที่ 1 (SDG1) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (18 พฤศิจายน 2564)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เป้าหมายที่ 1 (SDG1) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เพื่อปรึกษาหารือการจัดทำข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG เพื่อเข้าร่วมจัดอันดับของมหาวิทยาลัย จากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก (The Times Higher Education University Impact Ranking) อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เป้าหมายที่ 1 (SDG1) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (18 พฤศิจายน 2564)”