Sustainable Development Goals : SDG

SDG

อ่านเพิ่มเติม

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2565 (Sustainable Development Goals: SDGs 2022)

เผยเเพร่เมื่อ
  • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 1029/ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2565
    (Sustainable Development Goals  : SDGs 2022) ดาวน์โหลด
  • THE Impact Rankings Methodology 2022  ดาวน์โหลด

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เป้าหมายที่ 1 (SDG1) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (18 พฤศิจายน 2564)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เป้าหมายที่ 1 (SDG1) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เพื่อปรึกษาหารือการจัดทำข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG เพื่อเข้าร่วมจัดอันดับของมหาวิทยาลัย จากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก (The Times Higher Education University Impact Ranking) อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เป้าหมายที่ 1 (SDG1) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (18 พฤศิจายน 2564)”

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2565 (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGS 2022) (16 พฤศจิกายน 2564)

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2565 (Sustainable Development Goals: SDGs 2022) เพื่อปรึกษาหารือการจัดทำข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGS) เพื่อเข้าร่วมจัดอันดับของมหาวิทยาลัย จากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก (The Times Higher Education University Impact Ranking) อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2565 (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGS 2022) (16 พฤศจิกายน 2564)”