U2T ระยะที่ 2

หมวดที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
หมวดที่ 2 เอกสารประกอบการประชุม
               2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ U2T ระยะที่ 2 (วันที่ 2พ.ย. 2564) Link เอกสารประกอบการประชุม        
               2.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ U2T ระยะที่ 2 (วันที่ 4 พ.ย. 2564) Link เอกสารประกอบการประชุม
               2.3 ประชุมเตรียมพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการ U2T ระยะที่ 2 (วันเสาร์ที่ 25 ธ.ค. 2564)   PDF  ดาวน์โหลด
                     กำหนดการประชุม

หมวดที่ 3 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง
              3.1 แบบฟอร์มสำหรับส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน U2T ระยะที่ 2 (กำหนดส่งวันที่ 8 ธันวาคม 2564) ดาวน์โหลด

หมวดที่ 4 เอกสารประชุ