U2T ระยะที่ 2

หมวดที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
              https://docs.google.com/document/d/155D3kLXkb3uF2b8lrRcoKw-ibOY5fqIV/edit#
              (ขอให้ตรวจสอบรายชื่อกรรมการ ดังลิ้ง ข้างบนนี้ จากนั้นขอให้คณะทำบันทึกนำส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ ส่งกองนโยบายและแผน ลงนามโดย คณบดี/หัวหน้าหน่วยงานเสนอเรียน อธิการบดี กำหนดส่งภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 )
หมวดที่ 2 เอกสารประกอบการประชุม
               2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ U2T ระยะที่ 2 (วันที่ 2พ.ย. 2564) Link เอกสารประกอบการประชุม        
               2.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ U2T ระยะที่ 2 (วันที่ 4 พ.ย. 2564) Link เอกสารประกอบการประชุม
               2.3 ประชุมเตรียมพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการ U2T ระยะที่ 2 (วันเสาร์ที่ 25 ธ.ค. 2564)   PDF  ดาวน์โหลด
                     กำหนดการประชุม
               2.4 ประชุมหารือ การดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด U2T for BCG (วันที่ 10 มิ.ย. 2565) Power Point

หมวดที่ 3 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง
              3.1 แบบฟอร์มสำหรับส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน U2T ระยะที่ 2 (กำหนดส่งวันที่ 8 ธันวาคม 2564) ดาวน์โหลด