ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ U2T ระยะที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ U2T ระยะที่ 2วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. Powerpoint ประชุม ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for BCG and Regional Development (U2T) ระยะ 2
กลุ่มตำบลระยะ 2 ( 21 ตำบลใหม่)   กำหนดส่งกองนโยบายและแผน  วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564