หัวข้อข่าว

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 20/2567

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Sakon Nakhon Rajabhat University Announcement Subject : Policy of Non-Acceptance of Gifts in Connection with Duties (No Gift Policy) Fiscal Year 2024

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 1087/2566 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมิน ITA

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 520/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครฯ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 114/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา The Impact Ranking

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 314/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา The Impact Ranking

คำสั่งมอบหมายให้รองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายของส่วนราชการและส่งใช้คืนเงินยืมทดรองราชการ