คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 20/2567

เรื่อง  แต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Full Screen