คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 520/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครฯ

เผยเเพร่เมื่อ 222 เข้าชม

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด