คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 1087/2566 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมิน ITA

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 1087/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Full Screen