ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (28 มีนาคม 2560)

เผยเเพร่เมื่อ 6386 เข้าชม

กองนโยบายและแผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย รองประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยากรได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.หญิงปัทพรรณ   กำจัดภัย ตำแหน่ง สว.สำนักงานคณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญ ของคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้