โครงการอบรม เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560)

เผยเเพร่เมื่อ 4738 เข้าชม

        กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรม เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม กล่าวรายงานโดย รองประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคุณสุจิตร บาลนาคม ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สายงานปราบปรามการทุจริต กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้