ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2567 (8 พฤษภาคม 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 136 เข้าชม

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล เป็นประธานการประชุม พร้อมเสนอวาระเพื่อพิจารณา ต่อคณะกรรมการฯ ร่วมกับ นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน