ประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571 (3 พฤษภาคม 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 205 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น. งานบริหารบุคคลและนิติการ จัดประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุม จากนั้นชี้แจงแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571 โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการฯ เพื่อให้การจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2567 บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ฯลฯ