อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (2 พฤษภาคม 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 98 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล และบุคลากรกองนโยบายและแผน 

เข้าร่วมโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการของจังหวัดสกลนคร ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมอิมพีเรียลสกล จังหวัดสกลนคร