ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 พฤษภาคม 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 219 เข้าชม

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 ตัวชี้วัด ลงสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล และกำหนดตัวชี้วัดตามภาระงานรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ฯลฯ