ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี” (13 มีนาคม 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 180 เข้าชม

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 – น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1123 – 1124) ชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดย อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากร เรื่อง อธิบายกระบวนการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) พร้อมด้วย นายภาณุมาศ บุตรสีผา หัวหน้างานบริการการศึกษา เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง การจัดทำกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติงาน โดยใช้โปรแกรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร สำนักงานอธิการบดี มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ได้ ฯลฯ