ประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) 7 มีนาคม 2567

เผยเเพร่เมื่อ 60 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย งานบริหารบุคคลและนิติการและกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จัดโดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571) เพื่อคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. จะได้รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอ คพร. พิจารณาอนุมัติต่อไป หากจัดส่งล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว อาจมีผลต่อการพิจารณาของ คพร. และการบริหารอัตรากำลังของส่วนราชการ ฯลฯ