ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อมูลกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 (17 กุมภาพันธ์ 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 183 เข้าชม

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อมูลกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุม โดยเชิญรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูลการวิเคราะห์ภาระงานของหน่วยงาน ฯลฯ เพื่อให้การดำเนินงานกำหนดกรอบตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด