(ร่าง) โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570

ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2567
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร